Vedtægterne

 

Vedtægterne

§ 1 Navn
Foreningens navn er Det Åbne Rum.

§ 2 Hjemsted
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 3 Formål
At skabe rum for udfoldelse.

§ 4 Ejerskab
Foreningen er selvejende.

§ 5 Formue
Foreningens formue ejes af foreningen, ligesom donationer hertil tilfalder foreningen.

§ 6 Medlemskab
Som medlemmer af foreningen optages alle, der ønsker at deltage i foreningens formal, jfr. §3.
Kontingentets størrelse fastsættes årligt af tovholderen og medlemmerne.

§ 7 Økonomi
Foreningens økonomi varetages af Anette Jørgensen og hun vil være den ansvarlige for evt. underskud, Anette Jørgensen vil have det daglige økonomiske ansvar og bestemmelsesret i de økonomiske anliggender.
Anette Jørgensen binder sig til overnævnte i mindst 2 år fra den dato, hvor der underskrives en lejekontrakt på et lokale for Det Åbne Rum.
Ved underskud har Anette Jørgensen fuldmagt til at opsige lejekontrakten med mindre andre tager det økonomiske ansvar og underskud på sig. Efter de 2 år kan Anette frasige sig det økonomiske ansvar.
Skulle Anette pludselig afgå ved døden vil hendes arving (har lavet et dokument med denne) være den økonomiske ansvarlige med mindre andre påtager sig det økonomisk ansvar.

§ 8 Årsmøde
Foreningens øverste myndighed er 3 til 8 personer (en gruppe af tovholdere inklusiv Anette Jørgensen så længe hun har det økonomiske ansvar) der holder rammen for stedet/foreningen. Der afholdes årsmøde hvert år inden 1. juni.

§ 9 Tovholdere
Foreningens arbejde ledes af en gruppe af tovholdere på 3 til 8 medlemmer, der vælges på det årlige årsmøde. Valgbare til gruppen er alle medlemmer, der er restancefri og har været medlem af foreningen i mindst 5 måneder forud for det pågældende årsmøde. I gruppen af tovholder er der ingen ledelse udover at Anette Jørgensen tager de endelige økonomiske beslutninger, jfr. §7. Møder afholdes, når der er mindst 2 tovholdere der ønsker det. Dagsorden skal angives. Gruppen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed må der findes en anden løsning.

§ 10 Gruppens medlemmer
Gruppen sørger for, at der føres beslutningsreferat over forhandlingerne på møder og at disse skal være tilgængelige for samtlige medlemmer. Referatet skal godkendes af gruppen. Gruppens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. To medlemmer afgår på lige år, og to afgår på ulige år. Genvalg er muligt.

§ 11 Forpligtelse
Gruppen tegnes af mindst to tovholdere. Alle medlemmer af bestyrelsen har tegningsret. Vedrører det økonomi skal den ene tegnes af Anette Jørgensen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller tovholderne nogen personlig hæftelse, idet foreningen samt Anette Jørgensen alene hæfter med sin formue.

§ 12 Holdning
Der laves/spises kun vegetarisk mad og så vidt muligt økologisk. Desuden tænkes der bæredygtigt.

§ 13 Regnskab
Foreningens regnskabsar er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31 dec. 2015. Ansvaret for at der ved hvert regnskabsårs afslutning udfærdiges et fuldstændigt regnskab over foreningens indtægter og udgifter med dertil hørende status, tillægges Anette Jørgensen, så længe hun er den ansvarlige for økonomien – ellers er det gruppens ansvar. Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af den samlede gruppe.

§ 14/Ændring og opløsning
Til ændring af foreningens vedtægter eller opløsning af foreningen kræves, at mindst 2/3 af foreningens nærmedlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer herfor med. Er 2/3 af nærmedlemmerne ikke til stede ved årsmødet, kan bestyrelsen senest fire uger efter indkalde til en ny årsmøde, hvor vedtægts ændringen eller opløsningen kan vedtages med 2/3 af de da tilstedeværende aktive medlemmers stemme. Er der et underskud kan Anette Jørgensen opsige lejemal egenhændigt.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder evt. formue Fonden for And, Vækst og Bevidsthed.

Pil op